top of page

algemene voorwaarden nozi creative jungle


 

Definities

  1. Nozi Creative Jungle : Nozi Creative Jungle , gevestigd te Schimmert onder KvK nr. KVK 72824654 .

  2.  Klant: degene met wie Nozi Creative Jungle een overeenkomst is aangegaan.

  3.  Partijen: Nozi Creative Jungle en klant samen.

  4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.
     

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van

diensten of producten door of namens Nozi Creative Jungle .

2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.
 

Aanbiedingen en offertes

1. Aanbiedingen en offertes van Nozi Creative Jungle zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.

2. Een aanbod of offerte is maximaal 2 maanden geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld.

3. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.

4. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 

Aanvaarding

  1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt Nozi Creative Jungle zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen.

  2. Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt Nozi Creative Jungle slechts, nadat de klant deze schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd.

 

Prijzen

1. Alle prijzen die Nozi Creative Jungle hanteert zijn in euro's, zijn exclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.

2. Alle prijzen op die Nozi Creative Jungle hanteert voor zijn producten of diensten, op haar website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Nozi Creative Jungle te allen tijde wijzigen.

3. De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door Nozi Creative Jungle vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren.

4. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Nozi Creative Jungle , geldend voor de periode waarin zij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen.

5. Indien partijen voor een dienstverlening door Nozi Creative Jungle een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.

6. Nozi Creative Jungle is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.

7. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient Nozi Creative Jungle de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.

8. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.

9. Nozi Creative Jungle heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.

10. Voorafgaand aan de ingang ervan zal Nozi Creative Jungle prijsaanpassingen meedelen aan de klant.

11. De consument heeft het recht om de overeenkomst met Nozi Creative Jungle op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.
 

Gevolgen niet tijdig betalen

1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Nozi Creative Jungle gerechtigd de wettelijke rente van 8% per maand voor handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.

2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Nozi Creative Jungle .

3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Nozi Creative Jungle zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Nozi Creative Jungle op de klant onmiddellijk opeisbaar.

6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Nozi Creative Jungle , dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Nozi Creative Jungle te betalen.

 

Verzekering

1. De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en

waterschade evenals diefstal:

o geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst

o zaken van Nozi Creative Jungle die bij de klant aanwezig zijn

o zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd

2. De klant geeft op eerste verzoek van Nozi Creative Jungle de polis van deze verzekeringen ter inzage.
 

Garantie

Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Nozi Creative Jungle enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.

Uitvoering van de overeenkomst

1. Nozi Creative Jungle voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.

2. Nozi Creative Jungle heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.

3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant.

4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Nozi Creative Jungle tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.

5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Nozi Creative Jungle tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.

Informatieverstrekking door de klant

1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan Nozi Creative Jungle.

2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.

3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Nozi Creative Jungle de betreffende bescheiden.

4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Nozi Creative Jungle redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

 

Intellectueel eigendom

1. Nozi Creative Jungle behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en

modellenrecht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen,

schetsen, modellen, maquettes, etc., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2. De klant mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nozi Creative Jungle

(laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.


 

Vrijwaring

De klant vrijwaart Nozi Creative Jungle tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Nozi Creative Jungle

geleverde producten en/of diensten.

 

Klachten

1. De klant dient een door Nozi Creative Jungle geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele

tekortkomingen.

2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten,

dan dient de klant Nozi Creative Jungle daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van detekortkomingen, op de hoogte te stellen.

3. Consumenten dienen Nozi Creative Jungle uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te

stellen.

4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Nozi Creative Jungle in staat is hierop

adequaat te reageren.

5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.

6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Nozi Creative Jungle

gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

 

Ingebrekestelling

1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Nozi Creative Jungle .

2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Nozi Creative Jungle ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

 

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als Nozi Creative Jungle een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Nozi Creative Jungle verschuldigd zijn.

 

Aansprakelijkheid Nozi Creative Jungle

1. Nozi Creative Jungle is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.

2. Indien Nozi Creative Jungle aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.

3. Nozi Creative Jungle is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.

4. Indien Nozi Creative Jungle aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van

het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

5. Alle afbeeldingen, foto's, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschortingvan enige verplichting.

 

Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van Nozi Creative Jungle vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de

aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

 

Recht op ontbinding

1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Nozi Creative Jungle toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn

verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.

2. Is de nakoming van de verplichtingen door Nozi Creative Jungle niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Nozi Creative Jungle in verzuim is.

3. Nozi Creative Jungle heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Nozi Creative Jungle kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

 

Overmacht

1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Nozi Creative Jungle in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Nozi Creative Jungle kan worden toegerekend in een van de wil van

Nozi Creative Jungle onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Nozi Creative Jungle kan

worden verlangd.

2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook - doch niet uitsluitend - gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand,

rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-,

elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene

vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.

3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Nozi Creative Jungle 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Nozi Creative Jungle er weer aan kan voldoen.

4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.

5. Nozi Creative Jungle is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

 

Wijziging van de overeenkomst

Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

 

Wijziging algemene voorwaarden

1. Nozi Creative Jungle is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Nozi Creative Jungle zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.

4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

 

Overgang van rechten

1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande

schriftelijke instemming van Nozi Creative Jungle .

2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

 

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen

van deze voorwaarden niet aan.

2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Nozi Creative Jungle bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Nozi Creative Jungle is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

 

Opgesteld op 01 januari 2021 

bottom of page